TOP
Rząd Wysp Owczych w stroajach ludowych
Polityka

“Rząd Wysp Owczych”

Rząd Wysp Owczych

Rząd Wysp Owczych składa się z Premiera wybieranego przez Parlament i przynajmniej dwóch ministrów mianowanych przez premiera. Kandydat na premiera wskazywany jest przez speakera (w przybliżeniu odpowiednik polskiego marszałka). Do jego powołania niezbędne jest poparcie co najmniej 17 z 33 deputowanych. Analogicznie parlament ma prawo do odwołania premiera i/bądź jego ministrów. Do kompetencji premiera należy wybór ministrów oraz kierowanie pracami rządu. Obecnie w skład rządu Wysp Owczych wchodzi 9 ministerstw:

Biuro Premiera

Premier jest najwyższym przedstawicielem Wysp Owczych. Poza kierowaniem i kontrolowaniem pracami ministerstw jego zadaniem jest również nadzór nad przekazywaniem kolejnych obszarów kompetencji przez władze autonomii.

Spraw Zagranicznych

Ministerstwo to poza sprawami zagranicznymi zajmuje się również polityką bezpieczeństwa i obronnością. Jest także odpowiedzialne za promocję Wysp Owczych (także promowaniem walorów turystycznych wysp oraz produktów przemysłowych). Minister pełni również funkcję doradczą dla pozostałych ministrów w zakresie prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego.

Finansów

Ministerstwo finansów odpowiada za finanse publiczne wysp, statystykę gospodarczą oraz zarządza długiem publicznym. Ministerstwo ustala również cła i uczestniczy w porozumieniach zbiorowych ze związkami zawodowymi pracowników sektora publicznego.

Rybołówstwa

Ministerstwo Rybołówstwa podejmuje działania w zakresie ochrony i hodowli ryb I ssaków morskich. Minister jest również odpowiedzialny za ustalanie płac w sektorze.

Handlu i Przemysłu

Ministerstwo, poza sprawami związanymi z handlem, zajmuje się: regulacją rynku pracy (np. sprawami BHP), transportem publicznym, transportem drogowym i morskim, geologią i zasobami kopalnymi.

Edukacji, Badań i Kultury

Ministerstwo to sprawuje nadzór nad szkolnictwem publicznym oraz związkami sportowymi. Zajmuje się również sprawami kultury, kościoła narodowego i wspólnot kościelnych. Odpowiada też za infrastrukturę telekomunikacyjną.

Zdrowia

Ministerstwo odpowiada za wszelkie kwestie związane ze służbą zdrowia oraz farmacją. Reguluje działanie szpitali i innych instytucji sektora.

Spraw Społecznych

Ministerstwo Spraw Społecznych zajmuje się kwestiami związanymi z zapewnieniem równego dostępu do dóbr publicznych. Odpowiada również za system emerytalny, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Spraw wewnętrznych

Minister odpowiada za zarządzanie drogami publicznymi, sprawami związanymi z nieruchomościami i prawem własności a także z obowiązującym nazewnictwem. Odpowiada również za leśnictwo na wyspach.

Więcej o rządzie poczytać można na www.tinganes.fo

co myślisz?

Twój adres email nie zostanie opublikowany.