• Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
  • Rotator
Rząd Wysp Owczych
Daniel Kowol

Rząd składa się z Premiera wybieranego przez Parlament i przynajmniej dwóch ministrów mianowanych przez premiera. Kandydat na premiera wskazywany jest przez speakera (w przybliżeniu odpowiednik polskiego marszałka). Do jego powołania niezbędne jest poparcie co najmniej 17 z 33 deputowanych. Analogicznie parlament ma prawo do odwołania premiera i/bądź jego ministrów. Do kompetencji premiera należy wybór ministrów oraz kierowanie pracami rządu. Obecnie w skład rządu Wysp Owczych wchodzi 9 ministerstw:

Biuro Premiera

Premier jest najwyższym przedstawicielem Wysp Owczych. Poza kierowaniem i kontrolowaniem pracami ministerstw jego zadaniem jest również nadzór nad przekazywaniem kolejnych obszarów kompetencji przez władze autonomii.

 


Kaj Leo Johannesen

Spraw Zagranicznych

Ministerstwo to poza sprawami zagranicznymi zajmuje się również polityką bezpieczeństwa i obronnością. Jest także odpowiedzialne za promocję Wysp Owczych (także promowaniem walorów turystycznych wysp oraz produktów przemysłowych). Minister pełni również funkcję doradczą dla pozostałych ministrów w zakresie prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego.

 

Jørgen Niclasen

Finansów

Ministerstwo finansów odpowiada za finanse publiczne wysp, statystykę gospodarczą oraz zarządza długiem publicznym. Ministerstwo ustala również cła i uczestniczy w porozumieniach zbiorowych ze związkami zawodowymi pracowników sektora publicznego.

 

Jóannes Eidesgaard

Rybołówstwa

Ministerstwo Rybołówstwa podejmuje działania w zakresie ochrony i hodowli ryb I ssaków morskich. Minister jest również odpowiedzialny za ustalanie płac w sektorze.

 

Jacob Vestergaard

Handlu i Przemysłu

Ministerstwo, poza sprawami związanymi z handlem, zajmuje się: regulacją rynku pracy (np. sprawami BHP), transportem publicznym, transportem drogowym i morskim, geologią i zasobami kopalnymi.

 

Johan Dahl

Edukacji, Badań i Kultury

Ministerstwo to sprawuje nadzór nad szkolnictwem publicznym oraz związkami sportowymi. Zajmuje się również sprawami kultury, kościoła narodowego i wspólnot kościelnych. Odpowiada też za infrastrukturę telekomunikacyjną.

 

Helena Dam á Neystabø

Zdrowia

Ministerstwo odpowiada za wszelkie kwestie związane ze służbą zdrowia oraz farmacją. Reguluje działanie szpitali i innych instytucji sektora.

 

Aksel Vilhelmson Johannesen

Spraw Społecznych

Ministerstwo Spraw Społecznych zajmuje się kwestiami związanymi z zapewnieniem równego dostępu do dóbr publicznych. Odpowiada również za system emerytalny, opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

 

Rósa Samuelsen

Spraw wewnętrznych

Minister odpowiada za zarządzanie drogami publicznymi, sprawami związanymi z nieruchomościami i prawem własności a także z obowiązującym nazewnictwem. Odpowiada również za leśnictwo na wyspach.

 

Annika Olsen

Więcej o rządzie poczytać można na www.tinganes.fo

 

Daniel Kowol